ფიზიკური პირების გადახდისუუნარობის საკანონმდებლო რეგულაციის შედარებითსამართლებრივი ანალიზი, 51-57

არქივი