მთავარი ნივთის საკუთრების საკუთვნებელზე გავრცელების ვარაუდი, 67-68

ფაილის ბმული

არქივი