ნეგატორულ მოთხოვნაში ხელშემშლელი მოქმედებების კონკრეტულად გაწერის ვალდებულება, 53-55

არქივი