თანაზიარი საკუთრების ექსპორპრიაციით მიღებული ანაზღაურების გაყოფა, 61-63

არქივი