საკუთარი თავისთვის მარწმუნებელი მემკვიდრის სახელით ნივთზე საკუთრების გადაცემის ბათილობა, 71

ფაილის ბმული

არქივი