შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2020

სტატია

გიორგი რუსიაშვილი, 1-22
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ინგლისში

ლაშა ზურაბიანი, 23-45
Business Judgment Rule-ის არსი, ფუნქციები და რეცეფცია საქართველოს საკორპორაციო სამართალში

სხვადასხვა

სერგი ჯორბენაძე, 46-48
Covid-19 და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა „Zoom-ის“ გამოყენებით დისტანციური სწავლებისას

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 49-50
სუს: საბანკო გარანტიის გაცემის ვალდებულება; ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით

მელაძე, 50-52
სუს: კეთილსინდისიერების პრეზუმფცია და მოვალისთვის წინასწარ სავარაუდო ზიანის ოდენობის შეფასება

მელაძე, 52-55
სუს: ფულადი ვალდებულების შეუსრულებლობით დამდგარი მიუღებელი შემოსავლის ანაზღაურება

ბაიაძე, 55-60
სუს: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში პარტნიორებისა და დირექტორის გამჭოლი პასუხისმგებლობა

არქივი