მარცხენა ნახევარსფერო (ხელყოფის კონდიქცია, მიკუთვნებული უფლების დაცვით სფეროში ჩარევა), 48-52

ფაილის ბმული

არქივი