შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 1/2020

 
 
სტატია

შტეფან ბრაიდენბახი / ფლორიან გლატცი, 1-6
სამართლის დიგიტალიზაცია

ლადო სირდაძე, 7-19
საჯარო რეესტრის ჩანაწერის წინააღმდეგ შეტანილი საჩივარი

გიორგი რუსიაშვილი, 20-28
თავდებობის ხელშეკრულება, მისი გამიჯვნა მსგავსი ტიპის შეთანხმებებისაგან და სპეციალური ფორმები

ლალი ლაზარაშვილი, 29-41
საწარმოთა გადაადგილების თავისუფლება ევროპულ საკორპორაციო სამართალში და მისი მნიშვნელობა ქართული საკორპორაციო სამართლისთვის

თამარ ასათიანი, 42-48
სუსტი მხარის ინტერესების არასაკმარისი (?) დაცვის ზოგიერთი ასპექტი ქართული საერთაშორისო კერძო სამართლის მიხედვით მომხმარებლისა და დასაქმებულის მაგალითზე

საბაზისო კაზუსები

გიორგი რუსიაშვილი, 49-58
დავალების გარეშე „ასევე“ სხვისი საქმის შესრულება და მეპატრონის ნების საწინააღმდეგოდ შესრულება

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 59-60
სუს: გარიგების მოჩვენებითობის მტკიცების ტვირთი

ქავშბაია, 60-62
სუს: გარიგების ბათილობა მისი ამორალურობის საფუძვლით

ჯორბენაძე, 62-63
სუს: სატრანსპორტო საშუალების სანომრე ნიშნის სამართლებრივი სტატუსი

ქავშბაია, 63-64
სუს: იპოთეკის გარიგების ბათილობა არასრულწლოვნის ინტერესების გამო

ქავშბაია, 64-65
სუს: ხელშეკრულების შეწყვეტა ნაკლიანი შესრულებისას

თედორაძე, 65-68
სუს: აუცილებელი გზის, როგორც სამეზობლო-სამართლებრივი ინსტიტუტის განმარტება

ქავშბაია, 68-70
სუს: დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანა სააპელაციო ინსტანციაში

ქავშბაია, 70-71
სუს: სხვისი ხანდაზმული ვალის დაფარვა

ქავშბაია, 71-72
სუს: მოთხოვნის დაკმაყოფილების წესის შეთანხმება

ნიშნიანიძე, 72-74
სუს: შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი

არქივი