სუს: იპოთეკის საგნის მესაკუთრის თანხმობა ვალის გადაკისრებისას, 79-80

ფაილის ბმული

არქივი