შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 8/2020

 
 
სტატია

რიხარდ ბოკი, 1-11
გერმანული ნოტარიატის სისტემა

დავით მაისურაძე, 12-31
განკარგვით ხელყოფის კონდიქცია ქართულ და გერმანულ სამართალში

გიორგი რუსიაშვილი /  ნინო ქავშბაია, 32-41
საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის თავისებურებები

სასამართლო პრაქტიკა

პაპიძე / სირდაძე, 42-46
საკონსტიტუციო სასამართლო: ელექტრონული პირადობის მოწმობის აღების ვალდებულების კონსტიტუციურობა

მელაძე, 46-50
სუს: სადაზღვევო ინტერესის დოქტრინა; ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილად ცნობა ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპებთან შეუსაბამობის გამო 

ქავშბაია, 50-53
სუს: დატვირთული ნივთის იპოთეკარის საკუთრებაში გადასვლა 

ქავშბაია, 53-56
სუს: საჯარო რეესტრის სისრულისა და სისწორის პრეზუმფცია, საკუთრების აუქციონის მეშვეობით მოპოვება

თედორაძე, 56-57
სუს: სესხის დაბრუნებისა და ზიანის ანაზღაურების დაკისრება ელექტრონული მიმოწერის ვალის კაუზალურ აღიარებად განმარტების გზით

რეცენზია

თემურ ცქიტიშვილი, 58-69
შენიშვნები უშანგი ბახტაძის დისერტაციაზე: „კრიმინალიზაციის პროცესის კრიმინოლოგიური ანალიზი“ 

არქივი