შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 8/2021

სტატია

გიორგი რუსიაშვილი, 1-21
სინდიცირება, პარალელური სესხები და „მოლაპარაკების“ ამხანაგობა

ზვიად გაბისონია, 22-30
ხელოვნური ინტელექტის ეროვნული სტრატეგია საქართველოსთვის

გიორგი კვანტალიანი, 31-47
გერმანული კანონპროექტი ასოციაციების სანქცირების შესახებ

გოჩა ოყრეშიძე, 48-80
RENVOI

სასამართლო პრაქტიკა

ოყრეშიძე, 81
ააიპ დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებ

ოყრეშიძე, 83
პირველადი მოთხოვნის შეუსრულებლობა, როგორც ხელშეკრულებიდან გასვლის წინაპირობა

ოყრეშიძე, 85
სამეზობლო თმენის ვალდებულების ფარგლები

ოყრეშიძე, 88
გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები

ოყრეშიძე, 91
ნივთზე გაღებული ხარჯების ანაზღაურება

ოყრეშიძე, 93
ნივთის გაუმჯობესების ხარჯების ანაზღაურება

ოყრეშიძე, 95
საზიარო უფლების გაუქმება

ოყრეშიძე, 98
უარი დივიდენდის მოთხოვნაზე კომპანიის წილის გასხვისებას

ოყრეშიძე, 100
საჯარო რეესტრის სისწორისა და სისრულის პრეზუმფცია

არქივი