შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 3/2021

სტატია

ულრიხ ჰაგენლოხი, 1-40
კოვიდ-19-თან დაკავშირებული სამოქალაქო-სამართლებრივი საკითხები: ქართული სამართლებრივი ვითარების შეფასება გერმანული პერსპექტივიდან

ლევან გოთუა, 41-67
საქართველოში ფინანსური ლიზინგის განვითარების სამართლებრივი პრობლემები

გოჩა ოყრეშიძე, 68-108
მხარეთა ნების ავტონომია სამართლის არჩევისას (ნაწილი II)

საბაზისო კაზუსები

გიორგი რუსიაშვილი, 109-114
„ჩვეულებრივი ოჯახის ისტორია“ (მეუღლეთა საერთო ქონების განკარგვა და განქორწინების შემდეგ საერთო ვალების დაფარვა)

სასამართლო პრაქტიკა

ოყრეშიძე, 114-115
სხვენის ინდივიდუალურ საკუთრებად მიჩნევა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობაში

ოყრეშიძე, 115-117
მიწის ნაკვეთზე განთავსებული ჯიხურის გადატანის მოთხოვნა

ოყრეშიძე, 117-120
გამოსახლება ალტერნატიული ფართის გადაცემის სანაცვლოდ

ოყრეშიძე, 120-124
მტკიცების ტვირთი საბუთის სიყალბეზე მითითებისას

ოყრეშიძე, 124-125
დასაბრუნებელი ბეს ოდენობა

ოყრეშიძე, 125-126
უნებართვოდ მიშენებული აივნის მოშლა

ოყრეშიძე, 126-128
ანდერძის ბათილობა ხელმომწერისთვის უცხო ენაზე ანდერძის შედგენის გამო

ოყრეშიძე, 128-130
ანაზღაურებადი შვებულების მოთხოვნის წინაპირობები

ოყრეშიძე, 130-131
მიწის ნაკვეთზე განთავსებული ჯიხურის გადატანის მოთხოვნა

რეცენზია

თემურ ცქიტიშვილი, 132-164
გოჩა მამულაშვილი, ნონა თოდუა (რედ.)., სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი I, მეშვიდე გამოცემა, თბილისი 2019; წიგნი II, მეექვსე გამოცემა, თბილისი, 2020 (მეორე ნაწილი)

არქივი