ფიზიკური პირების გადახდისუუნარობის საკანონმდებლო რეგულაციის მოდელების ანალიზი, 37-46

არქივი