საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1-ლი-22-ე მუხლების გერმანული თარგმანის რევიდირებული ვერსია, 1-19

არქივი