სტანდარტული პირობის განმარტება იპოთეკის მოვალის სასარგებლოდ დავის საარბიტრაჟო წარმოებით გადაწყვეტისას, 71-72

ფაილის ბმული

არქივი