მოვალის მთლიან ქონებაზე დაუყოვნებლივი აღსრულების დათქმა საბანკო კრედიტის ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, 60-80

არქივი