შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 4/2021

სტატია

არნდ ვაისჰაუპტი, 1-18
მომხმარებელთა დაცვა ნაციონალურ და ევროპულ სამართალში

გოჩა ფარულავა, 19-29
ქონებაზე ყადაღის დადების ხანგრძლივობა საკუთრების უფლების კონსტიტუციურობის ჭრილში

გოჩა ოყრეშიძე, 30-62
ხელშეკრულების ფორმა საერთაშორისო კერძო სამართალში

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 63-64
საფლავის მოვლის ხელშეშლის აღკვეთა, შვილის გვერდით დასაფლავების უფლება

ქავშბაია, 64-66
აუქციონის ჩატარებისას ნულოვანი საწყისი ფასის არაკონსტიტუციურობა

რეცენზია

თემურ ცქიტიშვილი, 67-82
შენიშვნები თამარ მახარობლიძის დისერტაციაზე: „არასრულწლოვანთა სასჯე-
ლების ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტები“

არქივი