შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 4/2020

სტატია

ზვიად გაბისონია, 1-8
დომენის ცნება და სამართლებრივი რეგულირება

ლადო სირდაძე / გიორგი ჟორჟოლიანი, 9-33
საკანონმდებლო პროცესის დიგიტალიზაციისა და ავტომატიზაციის პერსპექტივები საქართველოს პარლამენტში

გიორგი რუსიაშვილი / დემეტრე ეგნატაშვილი, 34-48
რესტიტუციის ფარგლები ანგლო-ამერიკულ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალში

სხვადასხვა

ნინო ქავშბაია, 49-51
სკ-ის 300 I მუხლის შედეგები უძრავ ნივთში არსებულ მოძრავ ნივთებთან მიმართებაში

სასამართლო პრაქტიკა

თედორაძე, 52-53
სუს: შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ბრძანების ბათილად ცნობა/დასაქმებულის უფლებრივი რესტიტუციის მექანიზმთა განსაზღვრა

თედორაძე, 53-55
სუს: მოსარგებლისა და მფლობელის პასუხისმგებლობათა გამიჯვნა სატრანსპორტო
საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანის დროს

აბუთიძე, 55-62
სუს: შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობის პრინციპის გამოყენება საგადასახადო
ორგანოს საქმიანობაში

ბერიძე, 62-65
სუს: არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანისას

არქივი