შპს-ის მოგებაში პარტნიორის მონაწილეობის შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი, 130-146

არქივი