შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 3/2019

სტატია

მაქს გუთბროდი, 1-4
საპენსიო სისტემების ზოგადი დახასიათება

ზვიად გაბისონია, 5-9
ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების სამართლებრივი რეგულირების არსი და პრობლემები

გიორგი რუსიაშვილი, 10-21
აქცესორულობის პრინციპი იპოთეკისა და თავდებობის მაგალითზე

ქეთევან ქოჩაშვილი, 22-26
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული მფლობელობის შესახებ ნორმების რედაქტირების ცდა

გიორგი ჟორჟოლიანი, 27-31
ვირტუალური ქონება, როგორც სანივთო სამართლის ობიექტი

ნინო ქავშბაია, 32-39
იძულებით გადაცემულის უკუქცევა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 978-ე მუხლის მიხედვით

თათია ჯორბენაძე, 40-44
მოთხოვნის გადასვლა ექსპედიციისა და ლიზინგის ხელშეკრულებებში

საბაზისო კაზუსები

გიორგი რუსიაშვილი, 45-54
სანივთო გარიგების მნიშვნელობა უძრავ ნივთებზე საკუთრების გადაცემისას

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 55-58
სუს: საკუთრების შეძენა გამსხვისებლის უფლებამოსილების ნაკლისას

ბაიაძე, 58-59
სუს: სასამართლოს მიერ დივიდენდის განაწილების დავალდებულების შესაძლებლობა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში

ქავშბაია, 59-60
სუს: იძულებით დადებული გარიგების ბათილობა და უკუქცევა

ქავშბაია, 60-62
სუს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კრების ოქმის ბათილობა

ქავშბაია, 62-63
სუს: „ზიანის ანაზღაურება“ იძულებით დადებული გარიგების უკუქცევისთვის

ქავშბაია, 63-64
სუს: ზიანის ანაზღაურება ხელშეკრულებიდან გასვლისას

ლაბარტყავა, 65-66
საკონსტიტუციო: განსხვავებული ბაჟის დაკისრება ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის

ლაბარტყავა, 66-69
სუს: ხელშეკრულების ბუნდოვანი პირობების განმარტების სპეციფიკა, მოთხოვნის მიმართ ხანდაზმულობის
ვადის ათვლის თავისებურება და პირგასამტეხლოს ოდენობის განსაზღვრის წინაპირობანი

აგლაძე, 69-71
სუს: მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით უძრავი ნივთების იძულებით აუქციონზე რეალიზაცია, როგორც
კრედიტორის მიერ კეთილსინდისიერებისა და გულისხმიერების მოვალეობის დამრღვევი ქმედება

არქივი