ანაზღაურებადი შვებულების მოთხოვნის წინაპირობები, 128-130

არქივი