„ანდრო და ეკა“ (გადაცემული საჩუქრის უკუმოთხოვნა ნიშნობის ჩაშლის შემდეგ სკ-ის 1109 III მუხლის მიხედვით), 53-56

ფაილის ბმული

არქივი