დანაშაულით მიყენებული ზიანის ზუსტი ოდენობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება, 70-71

ფაილის ბმული

არქივი