თავისუფლების აღკვეთის შემთხვევაში პასუხიმგებლობის საკითხი კონვენციის მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე საქართველოში – გააზრება გერმანული პერსპექტივიდან, 68-101

არქივი