პირის გამოკითხვა „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად, 100-109

არქივი