შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 9/2020

 
 
სტატია

ირაკლი ბურდული / ნათია ჩიტაშვილი, 1-14
მნიშვნელოვანი საფუძვლით პარტნიორის გარიცხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან

დავით მაისურაძე, 14-44
რელიგიური გაერთიანებები და სახელმწიფო: შედარებითი ანალიზი, განსაკუთრებით გერმანული სამართლის გათვალისწინებით

გიორგი რუსიაშვილი, 45-52
ერთმანეთთან დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობის დადგენა

გიორგი მელაძე, 53-72
სამოქალაქო კოდექსის 389-ე მუხლის განმარტების გზები

საბაზისო ცოდნა

გიორგი რუსიაშვილი / ნინო ქავშბაია, 73-78
იჯარის ხელშეკრულების ზოგადი დახასიათება

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 79-80
დელიქტური მოთხოვნის ხანდაზმულობა

ქავშბაია, 80-81
მფლობელობითი გირავნობის კეთილსინდისიერი შეძენა

ოყრეშიძე, 81-82
უძრავი ნივთის საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია, როგორც გარიგების ფორმა

ოყრეშიძე, 82-83
მოჩვენებითი გარიგების ბათილად ცნობის მოთხოვნა

ოყრეშიძე, 83-84
საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის შეწყვეტის ფორმა

ოყრეშიძე, 84-85
შრომით დავებში კანონისმიერი პირგასამტეხლოს (0.07%) დაკისრება

ოყრეშიძე, 85-86
დირექტორის გადაწყვეტილების შეფასების სტანდარტი

ნიშნიანიძე, 86-89
საწარმოსთვის მიყენებული ზიანისათვის სოლიდარული პასუხისმგებლობის დაკისრება

ოყრეშიძე, 89-91
დისკრეციული უფლებამოსილების სასამართლო კონტროლი

ოყრეშიძე, 91-92
სარჩელის უზრუნველყოფით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურების განჩინების („შებრუნებული უზრუნველყოფის განჩინება“) გასაჩივრების წესი

ოყრეშიძე, 92-93
საპროცესო ხარჯები, როგორც დამოუკიდებელი დავის საგანი

ოყრეშიძე, 93-94
აღიარებითი სარჩელი სამოქალაქო საქმეებზე

არქივი