შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 6/2021

 
 
სტატია

გიორგი რუსიაშვილი, 1-10
კოლუზია და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება

დავით მაისურაძე, 11-19
ბაგრატ კურაპალატის სამართალი თუ სამართალი აღმაშენებელთა მეფეთ-მეფეთა

Ketevan Buadze, 20-27
Who should decide on interim measures in international commercial arbitration and why?

 
უცხოური სასამართლო გადაწყვეტილება

გიორგი რუსიაშვილი, 28-34
„განსაკუთრებული გადახდა“ (Sonderzahlung), რომელიც შერეულ ხასიათს ატარებს – შრომით ურთიერთობაზე დამოკიდებულება

 
სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 35-37
ექსტრაკორპორული განაყოფიერების შედეგად გაჩენილი ბავშვის დაბადების რეგისტრაცია

ოყრეშიძე, 37-39
ბავშვის მშობლებისადმი დამოკიდებულების როლი ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრისას

ოყრეშიძე, 39-41
კომლის მეურნეობის წარმოებაში მონაწილეობის ვერმიღება პატიმრობის გამო

ოყრეშიძე, 41-45
საცხოვრებელი სადგომის კომპენსაციის გამოთვლა მოსარგებლის მიერ მისი გაუმჯობესების შემთხვევაში

ოყრეშიძე, 44-45
დაზღვევის ბენეფიციარი მსესხებლის გარდაცვალებისას

ოყრეშიძე, 45-47
პირგასამტეხლოს ოდენობის განსაზღვრა

ოყრეშიძე, 47-49
მოვალის ბრალეულობისა და ზიანის ანაზღაურების ოდენობის დადგენა შერეული ბრალისას

ოყრეშიძე, 49-51
სამკვიდროს მიღება, როგორც ცალმხრივი გარიგება, და მისი გამოვლენის ფორმები

ოყრეშიძე, 51-53
აღიარებითი სარჩელის აღძვრის ინტერესი

გვენეტაძე, 53-55
ნეგატორულ მოთხოვნაში ხელშემშლელი მოქმედებების კონკრეტულად გაწერის ვალდებულება

არქივი