პანდემიის პერიოდში საბანკო საკრედიტო ვალდებულების გადავადება შესრულების შეუძლებლობა და ვადის გადაცილება, 1-17

არქივი