გამოსაყენებელი სამართლის განსაზღვრისას დამახასიათებელი სახელშეკრულებო ვალდებულების შემსრულებელი მხარის როლი საერთაშორისო კერძო სამართალში რომი I რეგულაციის მიხედვით, 39-48

არქივი