გადაწყვეტილების დასაბუთების ნიმუში (კაზუსი – საათი), 44-65

არქივი