კაზუსი: სანივთო გარიგების მნიშვნელობა უძრავ ნივთებზე საკუთრების გადაცემისას, 45-54

ფაილის ბმული

არქივი