ორი საკანონმდებლო ხარვეზი იჯარის მომწესრიგებელ ნორმებში, 27-31

არქივი