„ალავერდა მკისრებელი“ (გამიჯვნა ვალის გადაკისრებასა და თანაკისრებას შორის, სკ-ის 206-ე მუხლის ანალოგიით გამოყენება), 67-73

ფაილის ბმული

არქივი