მოვალის ბრალეულობისა და ზიანის ანაზღაურების ოდენობის დადგენა შერეული ბრალისას, 47-49

არქივი