სამკვიდროს მიღება, როგორც ცალმხრივი გარიგება, და მისი გამოვლენის ფორმები, 49-51

არქივი