მაუწყებლის ვალდებულება პოლიტიკური რეკლამის შინაარსთან მიმართებით, 119-122

არქივი