შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 1/2021

სტატია

ფრაუკე ბახლერი, 1-5
IRZ და თანამშრომლობა საქართველოსთან

დავით მაისურაძე, 6-20
სუფთა ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების შეზღუდვის დოგმატური დასაბუთება

გოჩა ოყრეშიძე, 21-47
საერთაშორისო კერძო სამართლის განვითარების ისტორია (ნაწილი II)

გიორგი რუსიაშვილი, 48-59
შვილად აყვანის სამართლებრივი საკითხები

სულხან გველესიანი, 60-62
„პრინციპი — ყველაფერი ან არაფერი“ — მიდგომების რადიკალური ცვლილება
გერმანულ სადაზღვეო სამართალში და ცვლილებების საჭიროება ქართულ კანონმდებლობაში

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 63-64
უარი სახელშეკრულებო პირობის ცვლილებაზე

ქავშბაია, 64-67
მოთხოვნის დაკმაყოფილების შანსის მოსპობა უზრუნველყოფილი ნივთის გასხვისების გამო

ოყრეშიძე, 67-69
უპირატესი შესყიდვის უფლება

ქავშბაია, 69
ნივთზე გაღებული დანახარჯების ანაზღაურება

ოყრეშიძე, 69-71
იპოთეკის ფარგლები

ოყრეშიძე, 71-73
მორალური ზიანის ანაზღაურება

ოყრეშიძე, 73-74
შეტყობინების ვალდებულება დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას

ოყრეშიძე, 74-75
ბინის ფლობის საზღაური, როგორც ნივთის ნაყოფი

ოყრეშიძე, 75-77
მზღვეველის წინააღმდეგ წარმოშობილი მოთხოვნების ბედი მისი გაკოტრებისას

ოყრეშიძე, 77-78
ვალის აბსტრაქტული აღიარება

ფეიქრიშვილი, 78-82
დადასტურებისა და მოწონების ინსტიტუტების ურთიერთგამიჯვნა

ქავშბაია, 82-83
ბავშვის ინტერესები მისი გვარის შეცვლისას

ქავშბაია, 83-84
გაშვილებაზე თანხმობის გამოხმობა

ოყრეშიძე, 84-86
საარბიტრაჟო შეთანხმების ნამდვილობის წინაპირობები

ოყრეშიძე, 86-88
დაუსწრებელი გადაწყვეტილება

არქივი