შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 9/2021

სტატია

ოლაფ მუტჰორსტი, 1-46
დასკვნა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის რეფორმასთან დაკავშირებით: ზოგადი ნაწილი და ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი

გიორგი რუსიაშვილი, 47-53
სასარჩელო მოთხოვნის დასაბუთებადობა

სულხან გველესიანი, 54-58
სოციალური პოლიტიკა ევროპაში (შედარებითი ანალიზი)

ლევან ნანობაშვილი, 59-75
ნაწარმოების სათაურის სამართლებრივი რეგულირება

 
კაზუსი

გიორგი რუსიაშვილი, 76-82
„ორი ნაკვეთი და ერთი განრისხებული მოსარჩელე“

 
სასამართლო პრაქტიკა

შავგულიძე; ქავშბაია, 83-92
მოტოჩაფხუტის ვალდებულებისგან საგამონაკლისო ნებართვა: რელიგიის თავისუფლების პრობლემატიკა და მისი შეზღუდვა;

პარტნიორის უფლება, გაეცნოს საზოგადოების დოკუმენტაციას

არქივი