საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 50-ე–146-ე მუხლების გერმანული თარგმანის რევიდირებული ვერსია, 31-80

არქივი