შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 11/2021

სტატია

ოლაფ მუტჰორსტი, 1-67
დასკვნა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის რეფორმასთან დაკავშირებით: ზოგადი ნაწილი და ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი

ულრიხ ჰაგენლოხი, 68-101
თავისუფლების აღკვეთის შემთხვევაში პასუხიმგებლობის საკითხი კონვენციის მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე საქართველოში – გააზრება გერმანული პერსპექტივიდან

გიორგი რუსიაშვილი / თეიმურაზ ბიგვავა / ზვიად ბატიაშვილი, 102-121
დაუყოვნებლივი აღსრულების კონსტიტუციურობა

გიორგი ამაშუკელი, 122-129
კიბერდანაშაული, როგორც დანაშაულის გამოვლინების უნივერსალური ფორმა

ეკატერინე ფიფია, 130-146
შპს-ის მოგებაში პარტნიორის მონაწილეობის შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი

 
უცხოური სასამართლო გადაწყვეტილება

ერგემლიძე, 147-162
ბერლინის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში დიფამაციის თემაზე, N10 W 13/20

 
სასამართლო პრაქტიკა

ბერულავა, 163-165
დასაქმებულის გათავისუფლება მისი არაკომპეტენტურობის გამო;

უღირს მემკვიდრედ ცნობა

არქივი