ჩუქების ხელშეკრულების დადების იურიდიული შედეგები: შედარებითი ანალიზი, 70-84

არქივი