სათაურები ქართულ და გერმანულ სანოტარო მოწმობებში, 28-44

ფაილის ბმული

არქივი