საჯარო რეესტრის სისწორისა და სისრულის პრეზუმფცია, 100-101

არქივი