შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 10/2020

 
 
სტატია

ქეთევან ბუაძე / ნიკოლოზ შეყილაძე / გიორგი ჟორჟოლიანი, 1-9
სასაქონლო ნიშნის დაცვის ეკონომიკური მნიშვნელობა

გიორგი რუსიაშვილი, 10-21
მეუღლეთა ქონებრივი ურთიერთობები

გივი ადამია, 22-42
კონკურენციის სამართლის კერძო აღსრულების პერსპექტივები საქართველოში დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების მაგალითზე

გიორგი რუსიაშვილი / ნინო ქავშბაია, 43-53
სარჩოს გადახდა მატერიალური საჭიროების მქონე მეუღლისათვის

უცხოური სასამართლო გადაწყვეტილება

გერმანიის უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს გადაწყვეტილება, 54-59
შპს-ის პარტნიორის რეფლექსიური ზიანის ანაზღაურება

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 60-61
მარჩენალის გარდაცვალებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

ოყრეშიძე, 61-63
პირობით დადებული გარიგება

ოყრეშიძე, 63-64
აშკარა წარმომადგენლობა გარიგებაში (apparent authority)

ოყრეშიძე, 64-65
სუბწარმომადგენლობა

ოყრეშიძე, 65-66
არქიტექტურული ნაწარმოების შეცვლის უფლება

ოყრეშიძე, 66-67
თვითდახმარების ფარგლები

ოყრეშიძე, 67-68
სხვის მიწის ნაკვეთზე გადასული მშენებლობის დემონტაჟი

ოყრეშიძე, 68-71
ერთობლივი საქმიანობა

ოყრეშიძე, 71-73
ავტომანქანაზე საკუთრების უფლების შეძენა

ოყრეშიძე, 73-74
კანონის უკუქცევის ძალა

ქავშბაია, 74-77
სკოლის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლება

ქავშბაია, 77-78
გათავისუფლება დასაქმებულის პირადი განცხადებით

ქავშბაია, 78-79
საზოგადოების ქონების მითვისებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

დარასელია, 79-83
სააპელაციო შესაგებლის წარუდგენლობის გამო დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის დაუშვებლობა

არქივი