ზოგიერთი მოსაზრება ლათინური ნოტარიატის მომავალზე, 24-31

არქივი