მტკიცების ტვირთი საბუთის სიყალბეზე მითითებისას, 120-124

არქივი