წარმომადგენლობის ნამდვილობის წინაპირობები, 16-33

არქივი