შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 11/2020

 
 
სტატია

რიხარდ ბოკი, 1-5
ნოტარიუსის სამსახურებრივი ვალდებულებები ხელშეკრულების სუსტი მხარის დასაცავად

სულხან გამყრელიძე, 6-12
„კეგელის საფეხუროვანი კასკადის (KEGEL’SCHE LEITER)“ პრინციპის ასახვა
ქართულ საერთაშორისო კერძო სამართლში

აკაკი გაწერელია / თამარ ბარსონიძე, 13-19
ელექტროენერგიით ვაჭრობა ორგანიზებულ ბაზარზე საქართველოში (შედარება ევროპულ გამოცდილებასთან)

როინ მიგრიაული, 20-25
ერთგულების მოვალეობა, როგორც პარტნიორის ქცევის სტანდარტი საზოგადოებათა სამართალში (გერმანული სამართლის მაგალითზე)

გიორგი რუსიაშვილი, 26-36
არაპირდაპირ დაზიანებული პირის მოთხოვნის გამორიცხვა (ნაწილი 1)

გიორგი რუსიაშვილი, 37-52
ალიმენტის გადახდა სკ-ის 1212-ე და მომდევნო მუხლების მიხედვით

საბაზისო კაზუსები

გიორგი რუსიაშვილი, 53-56
„ანდრო და ეკა“ (გადაცემული საჩუქრის უკუმოთხოვნა ნიშნობის ჩაშლის შემდეგ სკ-ის 1109 III მუხლის მიხედვით

სასამართლო პრაქტიკა

ქავშბაია, 57-58
უძრავი ნივთის ყადაღისგან გათავისუფლება

ქავშბაია, 58-61
მიუღებელი სარგებლისა და ნივთზე გაწეული ხარჯების ანაზღაურება

ქავშბაია, 61-64
უძრავი ნივთის არარეგისტრირებადი უფლებრივი ტვირთი

ოყრეშიძე, 64-66
აღნაგობის საგანზე გაღებული დანახარჯების ანაზღაურება

ოყრეშიძე, 66-67
მიზეზობრივი კავშირის დადგენის აუცილებლობა ზიანის ანაზღაურების ნებისმიერი შემადგენლობისთვის

ოყრეშიძე, 67-68
მთავარი ნივთის საკუთრების საკუთვნებელზე გავრცელების ვარაუდი

ოყრეშიძე, 68-69
საბანკო გარანტიის საფუძველზე გადახდილის პრინციპალისთვის დაბრუნება

ოყრეშიძე, 69-70
არაჯეროვანი შესრულებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება

ბეჟიტაშვილი, 70-74
დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებისას აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურება

ქავშბაია, 74-76
უზრუნველმყოფი საკუთრების შეთანხმება

ოყრეშიძე, 76-78
დასაქმებულის გათავისუფლება საწარმოს რეორგანიზაციისას

ოყრეშიძე, 78-79
მოთხოვნის დაკმაყოფილება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გვერდის ავლით

ოყრეშიძე, 79-80
მიზნობრივი კრედიტით მიღებული თანხის არამიზნობრივი ხარჯვა

ოყრეშიძე, 80-81
გადაწყვეტილების პირის საუარესოდ შეცვლის დაუშვებლობა

არქივი