შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 2/2021

სტატია

დავით მაისურაძე, 1-9
მართლწესრიგის ერთიანობის პრინციპი და მისი გააზრება ქართულ ლიტერატურაში

გიორგი რუსიაშვილი, 10-20
თავდების ვალის უზრუნველყოფა

ეკატერინე ქარდავა, 21-28
ასოცირების შეთანხმების, როგორც საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების, ადგილი ეროვნულ სამართალში

გოჩა ოყრეშიძე, 29-58
მხარეთა ნების ავტონომია სამართლის არჩევისას (ნაწილი I)

ნინო ქავშბაია, 59-66
მფლობელობითი გირავნობის კეთილსინდისიერად მოპოვება სკ-ის ცვლილებამდელი 257-ე მუხლის მიხედვით

სულხან გველესიანი, 67-72
იურიდიული დახმარების სამსახური, როგორც თანასწორობის გარანტია ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით

სასამართლო პრაქტიკა

ოყრეშიძე, 73-84
სასამართლო პრაქტიკის სინოფსისი – მშობლებისა და შვილების საალიმენტო მოვალეობანი

ქავშბაია, 84-88
კარანტინისა და იზოლაციის წესების დადგენის დელეგირება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე

ქავშბაია, 88-91
საკუთარი თავის გაღარიბების დაუშვებლობა

საბაზისო კაზუსები

გიორგი რუსიაშვილი, 92-96
„ორმხრივი სიყვარული“ (მეუღლეთა შორის ჩუქება, ქონების გაყოფა განქორწინების შემდეგ)

გიორგი რუსიაშვილი, 97-99
„სიმამრის საჩუქარი“ (საჩუქრის უკუმოთხოვნა სკ-ის 398-ე მუხლის საფუძველზე)

რეცენზია

თემურ ცქიტიშვილი, 100-128
გოჩა მამულაშვილი, ნონა თოდუა (რედ.)., სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი,
წიგნი I, მეშვიდე გამოცემა, თბილისი 2019; წიგნი II, მეექვსე გამოცემა, თბილისი, 2020

არქივი