შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 3/2022

სტატია

გიორგი რუსიაშვილი, 1-23
არასრულწლოვნის წინააღმდეგ აღსრულების გადადება – SC Velleianum 21-ე საუკუნეში

ლევან გოთუა, 24-47
საქართველოში არასაბანკო საფინანსო ინსტიტუტების რეგულირების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტი

ეკატერინე ფიფია, 48-73
პარტნიორის მონაწილეობა შპს-ის კაპიტალში: შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი

ლაშა ბრეგვაძე, 74-77
ზნესრული იურისტი – ოთარ გამყრელიძე 90

სასამართლო პრაქტიკა


სამკვიდროს გახსნამდე 5 წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქარი(ქავშბაია) 78

მარტოხელა მშობლის სტატუსის ხელმისაწვდომობა დაქორწინებული პირისთვის(ქავშბაია) 79

დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის ფორმალური და მატერიალური წინაპირობები(ბერულავა) 80

დამსაქმებლის მიერ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა დასაქმებულის მიერ ვალდებულების უხეში დარღვევისას(ბერულავა) 80

პრეზუმფცია თანხის კვლავ კრედიტად გაცემის შესაძლებლობის არსებობასთან დაკავშირებით (ბერულავა) 81

კონკურენციის აკრძალვა შრომითი ურთიერთობის დასრულების შემდგომ (ბერულავა) 82

არქივი